Než půjdu do školy

Dítě a jeho tělo

 • Zvládnu překážky, umím házet a chytat míč, pohybuji se na sněhu, ledu, ve vodě.
 • Dovedu sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Skáču vpřed a vzad, do dálky, poskakuji ve dřepu i na jedné noze.
 • Umím se plazit po břiše na rovné i šikmé ploše.
 • Znám různé polohy těla, umím své tělo ovládat, udržím rovnováhu.
 • Umím pojmenovat části těla, jeho orgány, znám jejich funkce.
 • Vím co je tělu prospěšné, a co mu škodí.
 • Umím využít svých smyslů – zrak, sluch, hmat, chuť, čich.

Sebeobsluha a samostatnost

 • Umím se o sebe postarat.
 • Zvládnu se sám obléknout a svléknout, zapínám knoflíky, zavazuji boty.
 • Poznám své věci a dovedu je uložit na své místo.
 • Umím stolovat, správně držím příbor.
 • Umím zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.
 • Vydržím u hry, rád si hraji s kamarády.
 • Umím vyřídit jednoduchý vzkaz, pracuji samostatně.

Dítě a jeho psychika

Psaní

 • Při výtvarných činnostech využívám celou plochu papíru.
 • Dovedu nakreslit postavu, dům, auto, strom, vybarvuji omalovánky.
 • Umím obkreslovat, dokreslovat, napodobit jednoduchý tvar.
 • Tužku držím špetkovým úchopem, kreslím, maluji, modeluji, stříhám, lepím.
 • Mám uvolněné zápěstí, kreslím lehce bez tlaku na podložku.

Čtení

 • Umím správně a srozumitelně mluvit, mluvím ve větách.
 • Rozliším první hlásku ve slově.
 • Rytmickým vytleskáváním rozdělím slova na slabiky.
 • Pozorně poslouchám pohádku, dokážu ji vyprávět.
 • Reprodukuji říkadla, básničky, písničky, znám rozpočítadla.
 • Dokážu popsat svoji kresbu, podle obrázku vyprávím příběh, pohádku.
 • Dovedu pracovat s knihou, listovat, hledat obrázek.
 • Dokážu rozlišit stejné obrázky, hledám rozdíly, najdu odpovídající stín k obrázku.

Poznávání

 • Poznám a pojmenuji vše, co je kolem.
 • Všímám si a pozoruji, co se změnilo, rád dělám pokusy.
 • Postupuji podle pokynů a instrukcí.
 • Řeším úkoly, problémy a situace.
 • Umím uplatnit svou fantazii při tvořivých hrách se stavebnicemi, při činnostech výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických.

Počítání

 • Vím, co znamená více, méně, stejně.
 • Používám prostorové pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, před, za…
 • Počítám od jedné do desíti.
 • Skládám puzzle.
 • Dokážu řadit předměty zleva doprava.
 • Třídím, uspořádávám a porovnávám věci podle velikosti, barvy, tvaru, vlastnosti.
 • Rozlišuji pojmy malý-velký, dlouhý-krátký, široký-úzký, stejný-jiný…

Dítě a ten druhý

 • Umím si hrát s kamarády, domluvit se, rozdělím se, půjčím hračku.
 • Umím komunikovat s dospělými, oslovím je, nestydím se.
 • Dodržuji pravidla, znám svá práva.
 • Umím prohrávat i vyhrávat.
 • Umím naslouchat jiným.

Dítě a společnost

 • Vím, kdo je má rodina, rodiče a sourozenci.
 • Znám své jméno, adresu, znám jména dětí ve třídě, jména učitelek.
 • Dodržuji společenská pravidla, umím pozdravit, požádat, poděkovat, být zdvořilý, ohleduplný, tolerantní.
 • Umím pomáhat.

Dítě a svět

 • Vím něco o věcech a jejich vlastnostech – předměty denní potřeby, oblečení, hračky, nádobí, nářadí, nábytek, potraviny.
 • Znám základní barvy a jejich odstíny.
 • Znám dopravní prostředky, dovedu se správně a bezpečně chovat na ulici.
 • Vím něco o přírodě, o ročních obdobích, o počasí, o přírodních jevech.
 • Znám zvířátka a jejich mláďátka (domácí, hospodářská, volně žijící u nás a exotická), ptáky, hmyz, ryby.
 • Znám květiny, stromy, keře, ovoce a zeleninu.
 • Orientuji se v čase – den, noc, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, včera, dnes, zítra.
 • Znám okolí svého bydliště, své mateřské školy.
 • Účastním se oslav svátků během roku a podílím se na přípravách, dokážu vystoupit na akcích školy.
 • Znám některé problémy životního prostředí, pečuji o své okolí, zacházím šetrně s potravinami, třídím odpad.

Odkazy pro rodiče předškolních dětí

 • wiki.rvp.cz – pracovní listy, pedagogické náměty, inspirace
 • predskolaci.cz – pracovní listy, články, diskuse, náměty a nápady
 • ppp-olomouc.cz – Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc
  • literatura s problematikou školní zralosti, pro leváky
  • logopedie, poruchy učení, nadané děti
 • ibby.cz – nejnovější, kvalitní a oceněná česká i světová literatura pro děti
 • pripravy.estranky.cz – pracovní listy, omalovánky
 • veseledeti.cz – portál pro rodiče, zábava + učení

Literatura

 • J. BEDNÁŘOVÁ – pracovní listy pro procvičování zraku, sluchu, kreslení
 • J. BEDNÁŘOVÁ, V. ŠMARDOVÁ – Diagnostika dítěte předškolního věku
  • Školní zralost
 • Různí autoři – Šimonovy pracovní listy ( rozvoj řeči, výslovnosti, myšlení, grafomotoriky, matematických představ)

Přílohy

Desatero pro rodiče