Informace z třídní schůzky

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ HLUŠOVICE KONANÉ DNE 12.9.2023

 •  RODIČE BYLI SEZNÁMENI S AKTUÁLNÍM ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM „ŠKOLKA PLNÁ POHODY“, KTERÝ JE K NAHLÉDNUTÍ V ŠATNĚ DĚTÍ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.
 • ŠKOLNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD JE ULOŽENÝ V ŠATNĚ I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH K PROSTUDOVÁNÍ – RODIČE JSOU POVINNI SE S DOKUMENTY SEZNÁMIT A RESPEKTOVAT JE. PROSÍME O PODPIS VE TŘÍDĚ O SEZNÁMENÍ S DOKUMENTY ŠKOLY.

 • RODIČE JSOU POVINNI VŽDY NAHLÁSIT ZMĚNY V TELEFONNÍCH ČÍSLECH A POTVRDIT NA FORMULÁŘI ŠKOLY OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.
 • DO MŠ PATŘÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI J DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM DĚTEM I DOSPĚLÝM VE TŘÍDĚ.
 • ŠKOLNÉ SE PLATÍ MĚSÍČNĚ 700,- Kč NA ÚČET ŠKOLY VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI. DĚTI, KTERÉ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ.
 • STRAVNÉ SE HRADÍ HOTOVĚ NEBO INKASEM PŘÍMO DO ŠKOLNÍ JÍDELNY BOHUŇOVICE. VŠECHNY ODHLÁŠKY A PŘIHLÁŠKY STRAVY DĚTÍ VYŘIZUJTE S P. VEDOUCÍ I. ČTVRTLÍKOVOU – TELEFON 585 389 258, NEBO NA strava.cz.
 • V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE MŮŽETE VYZVEDNOUT POUZE PRVNÍ DEN OBĚD V MŠ OD 11:30 DO 11:45 NEBO RÁNO DONÉST JÍDLONOSIČ. NA DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ JSOU RODIČE POVINNI STRAVU ODHLÁSIT.
 •  PROVOZNÍ DOBA MŠ JE OD 6:30 DO 16:30. DĚTI PŘEDÁVEJTE VŽDY PANÍ UČITELCE VE TŘÍDĚ. DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY DĚTI PŘIVÁDĚLI DO MŠ DO 8:00. DĚTI SE TAK MOHOU ÚČASTNIT VŠECH AKTIVIT VE ŠKOLCE A POZDĚJŠÍMI PŘÍCHODY NENARUŠUJÍ ČINNOSTI NA TŘÍDÁCH. PO OBĚDĚ DĚTI VYZVEDÁVEJTE OD 12:30 DO 13:00. PROSÍME VŽDY O PŘÍPRAVU PODEPSANÝCH KRABIČEK NA ODPOLEDNÍ SVAČINKY NA SKŘÍŇKU DÍTĚTE, POKUD JDE VAŠE DÍTĚ PO OBĚDĚ.
 • RODIČE BYLI SEZNÁMENI S PŘERUŠENÍM PROVOZU MŠ A ORGANIZACÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024.
 • RODIČE MAJÍ MOŽNOST DOHODNOUT SI TERMÍN KONZUTLACE S TŘÍDNÍ UČITELKOU SVÉHO DÍTĚTE NEBO S ŘEDITELKOU MŠ.

  RODIČE MOHOU SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT NA :

 • PLAVECKÝ KURZ V CENTRU ZDRAVÍ BOHUŇOVICE VE 2. POLOLETÍ (ÚNOR – ČERVEN)
 • LYŽAŘSKÝ KURZ V HLUBOČKÁCH S AGENTUROU „ROK S POHYBEM“ (LEDEN – ÚNOR)
 • TENISOVÁ ŠKOLIČKA – OD 11.9. Tomáš Zeman VŽDY PONDĚLÍ DOPOLEDNE NA OBECNÍM TENISOVÉM KURTU. POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI: 400,- Kč (VYBÍRÁME HOTOVĚ VE TŘÍDĚ)
 • MALÝ FOTBAL – OD 20.9. Tomáš Zeman VŽDY STŘEDA DOPOLEDNE. Pro všechny zájemce – zdarma.
 • DEPISTÁŽ (KONTROLA JAZYKOVÉ ZRALOSTI)– Mgr. Josefíková, SPC OLOMOUC: TERMÍN V MŠ 13.9. – k vyšetření je nutná vyplněná a podepsaná žádost, vyzvedněte ve své třídě.
 • NOC S ANDERSENEM – POUZE PŘEDŠKOLÁCI 5.4.2024
 • ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – OZDRAVNÝ POBYT V PENZIONU REJVÍZ (TERMÍN 17. – 21.6.2024)
 •  ZÁLOHU NA KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI (DIVADLA, VÝLETY…) NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 VE VÝŠI 1.500,- Kč PROSÍME POSÍLAT NA ÚČET MŠ 202 646 838/ 0600 S POZNÁMKOU „ZÁLOHA AKCE + JMÉNO DÍTĚTE“ DO 29.9.2023. NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU BUDE PROVEDENO VYÚČTOVÁNÍ A PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY BUDOU VRÁCENY RODIČŮM. 
 • PROSÍME RODIČE, ABY SLEDOVALI INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH DĚTÍ, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ (MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU NOVINEK) A FACEBOOKOVÉM VEŘEJNÉM PROFILU MŠ. FOTOGRAFIE A VIDEA DĚTÍ ZVEŘEJŇUJEME POUZE V UZAVŘENÉ SKUPINĚ NA FB S NÁZVEM MŠ Hlušovice – požádejte o možnost přístupu.
 •  RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, JSOU POVINNI DĚTI PŘI JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI OMLOUVAT PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ OMLUVENKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY mshlusovice.cz.
 • PROSÍME RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ ZE 2. TŘÍDY, ABY DĚTEM DO ŠKOLKY PŘINESLI PRÁZDNÉ POUZDRO NA PASTELKY, TUŽKU, GUMU A STROUHÁTKO. DĚTI JE BUDOU MÍT ULOŽENY VE SVÝCH BOXECH VE TŘÍDĚ A BUDOU JE VYUŽÍVAT PŘI ČINNOSTECH PRACOVNÍMI LISTY.