Informace pro rodiče z třídní schůzky ze dne 7.9.2021

 1. RODIČE BYLI SEZNÁMENI S AKTUÁLNÍM ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM „ŠKOLKA PLNÁ POHODY“, KTERÝ JE K NAHLÉDNUTÍ V ŠATNĚ DĚTÍ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

 1. ŠKOLNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD JE ULOŽENÝ V ŠATNĚ I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH K PROSTUDOVÁNÍ – RODIČE JSOU POVINNI SE S DOKUMENTY SEZNÁMIT A RESPEKTOVAT JE. PROSÍME O PODPIS VE TŘÍDĚ O SEZNÁMENÍ S DOKUMENTY ŠKOLY.

 1. RODIČE JSOU POVINNI VŽDY NAHLÁSIT ZMĚNY V TELEFONNÍCH ČÍSLECH A POTVRDIT NA FORMULÁŘI ŠKOLY OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

 1. DO MŠ PATŘÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI! RODIČE BYLI SEZNÁMENI S PROJEVY INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ, KTERÉ DO ŠKOLKY NEPATŘÍ.

RODIČE JSOU POVINNI RESPEKTOVAT NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY MŠ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MŠMT, MZČR A KHS OLOMOUC TÝKAJÍCÍCH SE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V ORGANIZACI ŠKOLY.

 1. ŠKOLNÉ SE PLATÍ MĚSÍČNĚ 500,- Kč NA ÚČET ŠKOLY VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI. DĚTI, KTERÉ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

 1. STRAVNÉ SE HRADÍ HOTOVĚ NEBO INKASEM PŘÍMO DO ŠKOLNÍ JÍDELNY BOHUŇOVICE. VŠECHNY ODHLÁŠKY A PŘIHLÁŠKY STRAVY DĚTÍ VYŘIZUJTE S P. VEDOUCÍ I. ČTVRTLÍKOVOU – TELEFON 585 389 258, NEBO NA www.strava.cz.

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE MŮŽETE VYZVEDNOUT POUZE PRVNÍ DEN OBĚD V MŠ OD 11:30 DO 11:45 NEBO RÁNO DONÉST JÍDLONOSIČ. NA DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ JSOU RODIČE POVINNI STRAVU ODHLÁSIT.

 1. PROVOZNÍ DOBA MŠ JE OD 6:30 DO 16:30. DĚTI PŘEDÁVEJTE VŽDY PANÍ UČITELCE VE TŘÍDĚ. DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY DĚTI PŘIVÁDĚLI DO MŠ DO 8:00. DĚTI SE TAK MOHOU ÚČASTNIT VŠECH AKTIVIT VE ŠKOLCE A POZDĚJŠÍMI PŘÍCHODY NENARUŠUJÍ ČINNOSTI NA TŘÍDÁCH. PO OBĚDĚ DĚTI VYZVEDÁVEJTE OD 12:30 DO 13:00. PROSÍME VŽDY O PŘÍPRAVU PODEPSANÝCH KRABIČEK NA ODPOLEDNÍ SVAČINKY NA SKŘÍŇKU DÍTĚTE, POKUD JDE VAŠE DÍTĚ PO OBĚDĚ.

 1. RODIČE BYLI SEZNÁMENI S PŘERUŠENÍM PROVOZU MŠ A ORGANIZACÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022.

 1. RODIČE MAJÍ MOŽNOST DOHODNOUT SI TERMÍN KONZUTLACE S TŘÍDNÍ UČITELKOU SVÉHO DÍTĚTE NEBO S ŘEDITELKOU MŠ.

 1. RODIČE MOHOU SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT NA :

 • PLAVECKÝ KURZ V CENTRU ZDRAVÍ BOHUŇOVICE VE 2. POLOLETÍ (ÚNOR – ČERVEN)

 • LYŽAŘSKÝ KURZ V HLUBOČKÁCH S AGENTUROU „ROK S POHYBEM“ (LEDEN – ÚNOR)

 • TENISOVÁ ŠKOLIČKA 16.9. – 21.10. Tomáš Zeman VŽDY ČTVRTEK DOPOLEDNE NA OBECNÍM TENISOVÉM KURTU, CENA 400,- Kč

 • DEPISTÁŽ – Mgr. Nadymáčková, SPC OLOMOUC (TERMÍN V MŠ 16.9. a 30.9.)

 • FOTOGRAFOVÁNÍ NA VÁNOČNÍ SADY – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

 • NOC S ANDERSENEM – JARO 2022

 • ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – OZDRAVNÝ POBYT V PENZIONU REJVÍZ (TERMÍN 6.-10.6.2022)

 1. ZÁLOHU NA KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI (DIVADLA, VÝLETY…) NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 VE VÝŠI 1.000,- Kč PROSÍME POSÍLAT NA ÚČET MŠ 202 646 838/ 0600 S POZNÁMKOU „ZÁLOHA AKCE + JMÉNO DÍTĚTE“ DO 30.9.2021

NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU BUDE PROVEDENO VYÚČTOVÁNÍ A PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY BUDOU VRÁCENY RODIČŮM.

PROSÍME RODIČE, ABY SLEDOVALI INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH DĚTÍ, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ (MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU NOVINEK) A FACEBOOKOVÉM VEŘEJNÉM PROFILU MŠ. FOTOGRAFIE A VIDEA DĚTÍ ZVEŘEJŇUJEME POUZE V UZAVŘENÉ SKUPINĚ NA FB S NÁZVEM MŠ Hlušovice – požádejte o možnost přístupu.

 1. RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, JSOU POVINNI DĚTI PŘI JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI OMLOUVAT PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ OMLUVENKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY www.mshlusovice.cz.

PROSÍME RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ ZE 2. TŘÍDY, ABY DĚTEM DO ŠKOLKY PŘINESLI PRÁZDNÉ POUZDRO NA PASTELKY, TUŽKU, GUMU A STROUHÁTKO. DĚTI JE BUDOU MÍT ULOŽENY VE SVÝCH BOXECH VE TŘÍDĚ A BUDOU JE VYUŽÍVAT PŘI ČINNOSTECH PRACOVNÍMI LISTY.