Školné v MŠ

Podmínky výběru úplaty ve školním roce 2017/2018 jsou stanoveny Směrnicí k výběru úplaty za předškolní vzdělávání, s platností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Výše úplaty a podmínky jejího výběru jsou jednotné pro všechny děti zapsané ve školním roce 2017/2018.

Podklady pro výpočet základní částky

Skutečné průměrné měsíční neinvestiční výdaje na dítě v kalendářním roce 2016 (dle §6, odst. 2 Vyhl. č. 43/2006) v Mateřské škole Hlušovice v plné výši činily 1. 683,-Kč.

Výše základní částky úplaty činí: 500,-Kč měsíčně, což je 30,52 % výdajů.

Způsob platby

Úplata je splatná za kalendářní měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce v hotovosti ředitelce MŠ nebo bezhotovostní platbou na účet školy.

Zákonný zástupce dítěte, které o prázdninách nedocházelo ani jeden den, úhradu za vzdělávání neplatí.

Platba na účet školy

Platbu na účet školy prosím zasílejte na účet č. 202 646 838/ 0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

Osvobození od poplatku:

  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit na polovinu.
  • Od placení příspěvku jsou rodiče osvobozeni, pokud jejich dítě plní povinnou školní docházku před nástupem k základnímu vzdělávání.

Přílohy