1. třída „Sluníčka“

Třídní učitelky:

  • Jiřina Velíšková
  • Bc. Aneta Urbišová

  1. Integrovaný blok „Školka plná pohody“

Časové vymezení: září

Záměr: Seznámit děti s prostředím mateřské školy a jejím režimem dne, vhodným přístupem začlenit nejen nové děti do kolektivu třídy, vést děti ke zvládnutí sebeobsluhy, k vytváření a dodržování pravidel společného soužití ve třídě. Vést děti k uvědomění si sama sebe, svého věku, svojí pozice v rodině, k uvědomění si významu rodiny. Posilovat prosociální chování ve vztahu k rodině, ale i k ostatním lidem.