Aktuální informace z MŠMT…

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
25. května 2020

– Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.


– Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.
– Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.
– Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).
– Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).
– Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.
– Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.
– Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.
– Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.
– Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.
– Tělesná výchova není povolená.
– Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.
– Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).
MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.

Schéma uvolňování škol