Zpíváme si pro radost

Hudba je přirozenou součástí lidského života. Aniž by bylo dítě jakkoli ovlivňováno, určitě si všimneme, že již v nejútlejším věku s naprostou samozřejmostí pobroukává vlastní melodie, nebývale jej rozradostní zvuky dětského chrastítka. V pozdějším věku děti s přirozeností tančí na vlastní popěvky, tleskají ručkami do rytmu zmelodizovaného říkadla či písničky. Hudba je jim vlastní. Domnívat se proto, že mnohé děti nemají k hudbě předpoklady, by bylo chybné.

K hudebním činnostem vedeme v MŠ všechny děti. Věnujeme se zpěvu, pohybové výchově, poslechu i instrumentální hře. Všechny tyto jmenované činnosti mají významný podíl na rozvoji jedince, a to nejen v souvislosti s hudební výchovou. Výzkumy prokázaly, že rozvoj hudebního sluchu přispívá k lepší vnímavosti při výuce cizích jazyků. Díky zpěvu dochází k lepšímu okysličování orgánů lidského těla, zvětšuje se dechová kapacita plic. Pěvecké aktivity dále podporují správnou činnost hlasivek, mají význam při rozvoji řeči, léčbě koktavosti. Hra na hudební nástroje a pohybové činnosti kultivují motoriku, přispívají k lepší koordinaci pohybů, k orientaci v prostoru. Hudební aktivity ovlivňují v neposlední řadě i rozvoj myšlení.
Z předchozích slov jasně vyplývá, že hudba má vliv na celkový rozvoj jedince. Pomocí hudebních aktivit rozvíjíme u dětí smysl pro fantazii, tvořivost, komunikační dovednosti, podporujeme jejich logické myšlení, přispíváme k poznání vlastní identity. Prostřednictvím hudby učíme děti estetickému vnímání a prožívání.
Další předností hudebních aktivit je výchova k ryze lidským hodnotám. Jedná se např. o kooperaci, týmovou spolupráci a zodpovědnost. Prostřednictvím hudby pěstujeme v sociálních vztazích úctu, vzájemný respekt a toleranci k ostatním. Hudební činnosti zvyšují u mnohých dětí sebedůvěru, učí je vlastnímu vyjadřovaní a zdravému sebeprosazování. Hudební aktivity jsou pak výborným prostředkem k sebehodnocení, ale i k objektivnímu hodnocení druhých.
Jak vidíme, hudba má při výchově velmi široký záběr a neomezuje se pouze na hudební rozvoj. V souvislosti se sociálně patologickým jevy jsou hudební aktivity významnou formou prevence těchto nežádoucích jevů. Už jen samotný hudební prožitek slouží k vyplavení agresivních sklonů dětí.
Hudební činnosti patří k nejkomplexnějším a zároveň nejpřirozenějším aktivitám, které ovlivňují výchovu jedince. Mají velmi úzkou souvislost s dalšími činnostmi, jako jsou aktivity výtvarné, pohybové a rozumové.